Főoldal » Hírek » Egyre nagyobb tételben kereskedett amfetaminnal a két vádlott - rendőrségi fotóval -Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, akik Somogy és Tolna vár­me­gyék­ben keres­ked­tek jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószerrel.

Az idő­seb­bik vád­lott 2022 feb­ru­ár­ja és máju­sa között rend­sze­re­sen ren­delt tele­fo­non, vagy közös­sé­gi alkal­ma­zá­son keresz­tül a fia­ta­labb fér­fi­tól amfe­ta­min ható­anya­gú kábí­tó­szert, amit egy Tolna megyei kis­te­le­pü­lé­sen vett át. Miu­tán az idő­sebb vád­lott Sió­fok kör­nyé­ki vevő­kö­re kiépült, egyre nagyobb tétel­ben ren­delt dro­got a tár­sá­tól, így 2022 máju­sá­ban már 200 gramm spee­det vásá­rolt tőle.

2022. május köze­pén a vád­lott éppen a kábí­tó­szer beszer­zé­se után tar­tott haza­fe­lé, ami­kor a sió­fo­ki rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, és a gép­ko­csi­já­ból közel 60 gramm amfe­ta­mint fog­lal­tak le, míg a lak­he­lyén foga­na­to­sí­tott kuta­tás során az egyik hűtő­szek­rény fagyasz­tó részé­ből több cso­mag, előre kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szer került elő.

Az idő­sebb fér­fit a rend­őrök az intéz­ke­dés során őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, míg a fia­ta­labb vád­lott később, a nyo­mo­zás során vég­zett fel­de­rí­tő munka ered­mé­nye­ként került letartóztatásba.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.