Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » „Egyszerűen, jogszerűen” – az utazásszervező felelőssége
Uta­zá­si iro­dán keresz­tül fog­lal­tuk le az uta­zást, azon­ban az uta­zás nem úgy sike­rült, mint sze­ret­tük volna, nem azt kap­tuk, amit ígér­tek. Mik ilyen­kor a lehetőségeink? 
 
Az ügyész­ség nem­csak bün­te­tő­ügyek­kel fog­lal­ko­zik, hanem pél­dá­ul uta­zá­si szer­ző­dé­sek kap­csán is fel tud lépni tör­vény­sér­tő gya­kor­lat ese­tén. Rövid ani­má­ci­ónk­ban azt mutat­juk be, hogy az uta­zás­szer­ve­ző fele­lős­sé­ge mire ter­jed ki.