Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » "Egyszerűen, jogszerűen" - előleg, foglaló
Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nye­ken kívül köz­ér­dek­vé­del­mi ügyek­ben is eljár. Az ilyen ese­tek­kel fog­lal­ko­zó ügyé­szek köz­vet­le­nül tapasz­tal­ják az ügyek­ben, hogy mik azok a hét­köz­na­pok­ban is elő­for­du­ló jogi kér­dé­sek, ame­lye­ket érde­mes körüljárni. 
 
Dr. Jagusz­tin Tamás, Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi osz­tály­ve­ze­tő­jé­nek segít­sé­gé­vel az ingat­lan­vá­sár­lás­kor gya­ko­ri elő­leg és fog­la­ló közöt­ti fon­tos különb­sé­get mutat­juk be.