Főoldal » Hírek » "Egyszerűen, jogszerűen" - ingatlanközvetítés - a közvetítő díjazása
Az ügyé­szek nem­csak a bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban vesz­nek részt, más terü­le­te­ken is dol­goz­nak azért, hogy a jog­sér­té­se­ket meg­szün­tes­sék. 
 
Rövid ani­má­ci­ónk­ban dr. Jagusz­tin Tamás, a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­ér­dek­vé­del­mi Osz­tá­lyá­nak veze­tő­je arról beszél, hogy az ingat­lan­köz­ve­tí­tők­nek mikor és milyen össze­gű díja­zás jár.