Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » „Egyszerűen, jogszerűen” - Új ügyészi perek a fogyasztók védelmében

Az elekt­ro­ni­kus keres­ke­de­lem rob­ba­nás­sze­rű ter­je­dé­se és a digi­tá­lis infor­má­ció­özön szá­mos új előnyt kínál a fogyasz­tók­nak, eddig soha nem látott szint­re emel­he­tik a fogyasz­tás élmé­nyét. Ezzel ugyan­ak­kor újfaj­ta veszé­lyek­kel is szem­be­sü­lünk. A fogyasz­tók ada­ta­i­nak töme­ges gyűj­té­sé­vel, a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val elem­zett fogyasz­tói szo­ká­sok­kal, a fél­re­ve­ze­tő rek­lá­mok­kal, és az ellen­őri­zet­len minő­sé­gű ter­mé­kek­kel szem­ben egyre véd­te­le­neb­bek vagyunk.

Kreatív, amin a zöld színek dominálnak, a felirat rajta pedig az, hogy fogyasztóvédelem, képviseleti kereset

Per­sze bár­mi­kor bíró­ság­hoz for­dul­ha­tunk a joga­ink meg­vé­dé­se érde­ké­ben, de ez eset­ben is aka­dá­lyok­kal szem­be­sül­he­tünk. A jog vilá­gá­ban elve­szett­nek érez­het­jük magun­kat, a magas per­költ­ség koc­ká­za­ta, a bonyo­lult jogi eljá­rá­sok­tól és a peres­ke­dés­től való ide­gen­ke­dés miatt szá­mos eset­ben marad el a jog­ér­vé­nye­sí­tés. Külö­nö­sen igaz ez a kül­föld­ről való vásár­lás ese­tén. Emi­att az egyes vál­lal­ko­zá­sok akár bíz­hat­nak is abban, hogy nem fog­nak a fogyasz­tók bíró­ság­hoz fordulni.

A fogyasz­tók meg­vé­dé­se érde­ké­ben haté­kony jog­vé­de­lem­re van szük­ség. Az ügyész­ség komp­lex esz­köz­rend­szer­rel ren­del­ke­zik e terü­le­ten is.

A fogyasz­tói jogo­kat sértő bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén az ügyé­szek a bün­te­tő­el­já­rá­si jog­kö­re­i­ket gya­ko­rol­ják, míg a köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­to­kat ellá­tó ügyé­szek pert indí­ta­nak a fogyasz­tók pol­gá­ri joga­i­nak védel­me érdekében.

Az ügyész­ség – és más fel­jo­go­sí­tott szer­ve­ze­tek - esz­kö­zei 2023. júni­us 25. nap­já­tól tovább bővül­nek. A fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló tör­vény ekkor hatály­ba lépő módo­sí­tá­sa haté­kony fel­lé­pést kíván biz­to­sí­ta­ni a fogyasz­tók védel­mé­ben. A tör­vény­mó­do­sí­tás úgy­ne­ve­zett kép­vi­se­le­ti kere­set indí­tá­sá­ra ad lehetőséget.

A kép­vi­se­le­ti kere­se­tet a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyész indít­ja meg, de azt bárki kez­de­mé­nyez­he­ti az ügyész­sé­gen. A kez­de­mé­nye­zés min­den fogyasz­tó szá­má­ra ingye­nes. A kép­vi­se­le­ti kere­set benyúj­tá­sá­ról az ügyész dönt, és akkor for­dul bíró­ság­hoz, ha annak tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak. A kép­vi­se­le­ti kere­se­tet az ügyész nem az egyé­ni fogyasz­tó (beje­len­tő) érde­ké­ben indít­ja meg, hanem min­den olyan sze­mély érde­ké­ben, akit a jog­sér­tés érint, vagy érint­het. A fogyasz­tói érde­ke­ket a bíró­ság előtt a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyész kép­vi­se­li, a fogyasz­tók sze­mé­lye­sen nem vesz­nek részt a per­ben, így nem kell gon­dos­kod­ni jogi kép­vi­se­let­ről, és per­költ­ség sem hárul rájuk.

A kép­vi­se­le­ti kere­set­ben az ügyész a fogyasz­tó­kat érő jog­sér­tés meg­szün­te­té­sét, vagy annak konk­rét orvos­lá­sát is kér­he­ti, így pél­dá­ul a hibás ter­mé­kek kicse­ré­lé­sét, a vétel­ár vissza­té­rí­té­sét, vagy a fogyasz­tók kárá­nak pénz­be­li megtérítését.

A fogyasz­tók a kere­set­ről, a per állá­sá­ról és a bíró­ság íté­le­té­ről több for­rás­ból is tájé­ko­zód­hat­nak. A per­in­dí­tás­ra fel­jo­go­sí­tott szer­ve­ze­tek és a fogyasz­tó­vé­de­le­mért fele­lős minisz­ter a hon­lap­ju­kon tájé­koz­ta­tást nyúj­ta­nak mind­er­ről. A bíró­ság pedig az íté­let­ben olyan szö­ve­gű nyil­vá­nos köz­le­mény köz­zé­té­te­lét ren­del­he­ti el, amely alap­ján az íté­let­tel érin­tett (káro­sult) fogyasz­tók­nak a jogo­sult­sá­ga fel­is­mer­he­tő. A vál­lal­ko­zás köte­les az íté­let sze­rint eljár­ni, de önkén­tes tel­je­sí­tés hiá­nyá­ban a fogyasz­tók az íté­let alap­ján bíró­sá­gi vég­re­haj­tást is kezdeményezhetnek.

A kép­vi­se­le­ti kere­set alap­ján a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyész tehát akár több ezer vagy száz­ezer fogyasz­tó joga­it érvé­nye­sít­he­ti, és a fogyasz­tók kára úgy térül­het meg, hogy a bíró­sá­gi per­ben nem kell részt venniük.