Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Együttműködési megállapodás Hajdú-Bihar megyében az igazságszolgáltatás hivatásrendjei között

A bíró­sá­gi, ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­nak, a bíró­sá­gi tit­ká­rok­nak és alügyé­szek­nek, vala­mint a jogi szak­vizs­ga előtt álló rend­őr­sé­gi dol­go­zók­nak a társ­hi­va­tás­ren­dek­nél tör­té­nő szak­mai tapasz­ta­lat­szer­zé­se érde­ké­ben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötött a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség.

Az együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás célja, hogy a bíró­sá­gi, ügyész­sé­gi fogal­ma­zók, bíró­sá­gi tit­ká­rok, alügyé­szek és a jogi szak­vizs­ga előtt álló rend­őr­sé­gi dol­go­zók köl­csö­nö­sen köz­vet­len gya­kor­la­ti szak­mai tapasz­ta­la­to­kat sze­rez­ze­nek a bün­te­tő­jo­gi igaz­ság­szol­gál­ta­tás terén, segít­ve ezál­tal is elmé­le­ti tudá­suk elmé­lyí­té­sét, az anya­gi és eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyok gya­kor­lat­ban tör­té­nő alkal­ma­zá­sá­nak, hatá­lyo­su­lá­sá­nak megismerését.

A fenti meg­ál­la­po­dást 2016. októ­ber 24. nap­ján dr. Kah­ler Ilona a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék elnö­ke, dr. Pocsai Edit cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, Hajdú-Bihar megyei főügyész és dr. Gyu­ro­so­vics József r. dan­dár­tá­bor­nok, rend­őr­sé­gi főta­ná­csos, cím­ze­tes egye­te­mi docens, Hajdú-Bihar megye rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya írta alá.

egyuttmukodes_hajdu-bihar