Főoldal » Hírek » Éjjel, erőszakkal rátámadt és ollóval bántalmazta volt feleségét – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, vala­mint ron­gá­lás és köz­ok­irat­tal vissza­élés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a válá­su­kat köve­tő­en több­ször rátört a volt fele­sé­gé­re annak új ott­ho­ná­ban. A férfi egy éjjel a lép­cső­ház­ban elrej­tő­ző nőt berán­gat­ta a lakás­ba és reg­ge­lig több­ször bán­tal­maz­ta, köröm­ol­ló­val össze­szur­kál­ta a kar­ját, vala­mint szét­vág­ta az okmá­nya­it és a bankkártyáját.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi és a sér­tett házas­sá­gát 2023 szep­tem­be­ré­ben a bíró­ság jog­erő­sen fel­bon­tot­ta. Ebbe azon­ban a vád­lott nem akart bele­tö­rőd­ni, ezért tele­fo­non és üze­ne­tek for­má­já­ban több­ször talál­ko­zót kez­de­mé­nye­zett a volt fele­sé­gé­vel, amit ő visszautasított.

2023. októ­ber 8-án, éjjel a vád­lott fel­ke­res­te volt fele­sé­gét annak új ott­ho­ná­ban, de a nő nem enged­te be, ezért rátör­te az ajtót. A férfi más­nap este ismét meg­je­lent a nő laká­sá­nál, és a meg­ron­gált zár­szer­ke­zet­nek köszön­he­tő­en, a sér­tett til­ta­ko­zá­sa elle­né­re aka­dály­ta­la­nul beju­tott a lakás­ba, ahon­nan később a kul­cso­kat magá­hoz véve távozott.

Mivel a nő tar­tott a vád­lott vissza­té­ré­sé­től, a lép­cső­ház fel­sőbb eme­le­tén elbújt előle. Éjfél­kor a férfi való­ban vissza­tért, ám ráta­lált a buj­ká­ló asszony­ra, és a kar­já­nál fogva berán­gat­ta a lakás­ba. A bejá­ra­ti ajtót egy vas­da­rab­bal bere­te­szel­te, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a sér­tett kiju­tá­sát. Ezután több­ször meg­ütöt­te és meg­rug­dos­ta volt pár­ját, a lakás­ban talált köröm­ol­ló­val pedig össze­szur­kál­ta a kar­ját. A vád­lott a bán­tal­ma­zás során a sér­tett mobil­te­le­fon­ját ket­té­tör­te, a wifi rou­tert meg­ron­gál­ta, a beren­de­zé­si tár­gya­kat fel­bo­ro­gat­ta, továb­bá olló­val a nő sze­mé­lyes okmá­nya­it és a bank­kár­tyá­ját szétvágta.

Az asszony reg­gel úgy tudott meg­me­ne­kül­ni, hogy arra hivat­ko­zott, a mun­ka­bé­rét át kell ven­nie. A férfi ezért elkí­sér­te a mun­ka­he­lyé­re és amíg kint vára­ko­zott, a szem­mel lát­ha­tó­an bán­tal­ma­zott nő segít­sé­get kért a kol­lé­gá­i­tól, akik érte­sí­tet­ték a rendőröket.

Az ügyész­ség a volt fér­jet a sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő – a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett – bűn­tet­te mel­lett erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.