Főoldal » Hírek » Éjjel, otthonában törtek rá az alvó sértettre – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tár­sá­val együtt éjjel döröm­bölt egy mély­kú­ti isme­rő­sük házá­nál, majd ami­kor a sér­tett ajtót nyi­tott, előbb a társa támadt rá a sér­tett­re, amibe a férfi is bekap­cso­ló­dott és több­ször meg­ütöt­ték, megrúgták.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2020. novem­ber 28-án, éjjel meg­je­len­tek a társ barát­nő­je volt pár­já­nak mély­kú­ti házá­nál. Az elkö­ve­tők a ház ajta­ján és abla­kán han­go­san döröm­böl­tek azért, hogy a fér­fit fel­éb­resszék, aki fel­éb­redt és kinyi­tot­ta az ajtót.

Ezt köve­tő­en a társ egy kés­sel a kezé­ben meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli és lök­dö­sőd­ni kez­dett. A sér­tett folya­ma­to­san hát­rált, de a társ utána ment, majd dula­kod­tak. Ebbe bekap­cso­ló­dott a vád­lott is, és erő­fö­lé­nyü­ket kihasz­nál­va, több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a sér­tett édes­any­ja közöl­te a táma­dók­kal, hogy ki fogja hívni a rendőrséget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A társ­sal szem­ben a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség még 2022-ben vádat emelt. A vád­lott tar­tóz­ko­dá­si helye 2023 decem­be­ré­ig isme­ret­len volt a rend­őrök előtt, ezért vele szem­ben fel­füg­gesz­tet­ték az eljárást.

Az ügyész­ség a fér­fit éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.