Főoldal » Hírek » Éjszaka rátörtek, kirabolták az idős férfit – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú és két férfi ellen minő­sí­tett rab­lás, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők éjsza­ka betör­tek az idős, beteg férfi házá­ba, több­ször meg­ütöt­ték, kézi szer­szám­gé­pe­ket és fél­mil­lió forint kész­pénzt vit­tek el tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. feb­ru­ár végén, éjjel a 76 éves - beteg­sé­gei miatt moz­gás­kor­lá­to­zott - férfi bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­nak bejá­ra­ti ajtó­ját fel­fe­szí­tet­ték, bemen­tek és kutat­tak. A zajok­ra fel­éb­re­dő sér­tett szá­mon kérte az elkö­ve­tő­ket, erre mind­hár­man bán­tal­maz­ták, több­ször arcon ütöt­ték és azt köve­tel­ték tőle, hogy adja át az érté­ke­it. A sér­tet­tet meg­fe­nye­get­ték, hogy ha ellen­áll, újra meg­ve­rik. A táma­dók a lakás­ból tele­ví­zi­ót, kézi szer­szám­gé­pe­ket és fél­mil­lió forint kész­pénzt vit­tek el.

Az idős­ko­rú férfi a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fia­tal­ko­rú és az egyik fel­nőtt társa koráb­ban - ami­kor a sér­tett kór­ház­ban tar­tóz­ko­dott - ugyan­eb­be az ingat­lan­ba a bejá­ra­ti ajtó ablak­ré­sét fedő fóli­át lesza­kít­va bemen­tek, és 85.000 forin­tot sze­rez­tek meg, ame­lyen megosztoztak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső fel­nőtt­ko­rú tár­sa­i­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.