Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Éjszakai verekedés Komlón - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő és három férfi ellen, akik egy élel­mi­szer­üz­let előtt vere­ked­tek össze. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott nő 2023. janu­ár 13-án késő este Kom­lón, egy élel­mi­szer­bolt előtt beszél­ge­tett egy másik nővel, majd szó­vál­tás­ba került a tőlük néhány méter­re ita­lo­zó két férfi vád­lot­tal. A vád­lott nő szi­dal­maz­ni kezd­te a két fér­fit, amire egyi­kük fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon. A nő ekkor az élel­mi­szer­bolt­ban tar­tóz­ko­dó élet­tár­sá­nak, a negye­dik vád­lott­nak kia­bált és kérte őt, hogy jöj­jön ki a bolt­ból, mert meg akar­ják verni.

Az élet­társ kiment a bolt­ból és a vád­lott nővel együtt oda­men­tek a másik két fér­fi­hoz. A vád­lott nő az egyik férfi felé rúgott, majd szi­dal­maz­ta a két fér­fit, mire egyi­kük tenyér­rel arcon ütöt­te őt. A nő az ütés­től föld­re esett, majd fel­kelt és neki­ment az egyik fér­fi­nak. Ezt köve­tő­en mind a négy vád­lott lök­dö­ső­dött, dula­kod­tak, majd a vád­lott nő ismét föld­re került, élet­tár­sa és egy másik vád­lott pedig a föl­dön birkózott.

A vere­ke­dés­nek rend­őri intéz­ke­dés vetett véget.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.