Főoldal » Hírek » El akart hajtani, nem érdekelte, hogy állnak előtte – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves fér­fi­val szem­ben, akit nem érde­kelt, hogy áll­nak az autó­ja előtt, így is meg­pró­bált elhajtani.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a mun­kál­ta­tó­ja autó­já­val állt be egy győri ben­zin­kút­hoz tan­kol­ni. Ennek során azon­ban koc­ca­ná­sos bal­ese­tet oko­zott egy mel­let­te álló jár­mű­nek. Az abban utazó öt fő - három hölgy és kér férfi – meg­pró­bál­ta a sofőrt szá­mon kérni, aki azon­ban nem fog­lal­ko­zott velük, tan­kolt, majd bement fizet­ni. Idő­köz­ben a sér­tet­tek érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, és ezt közöl­ték is a jár­mű­vé­hez vissza­té­rő ter­helt­tel, aki tovább­ra sem muta­tott haj­lan­dó­sá­got a hely­zet keze­lé­sé­re, hanem beült az autójába.

A sér­tet­tek meg akar­ták aka­dá­lyoz­ni, hogy a vád­lott elhajt­son, ezért a jármű elé áll­tak. A vád­lot­tat azon­ban ez nem érde­kel­te, elin­dult a gép­ko­csi­val, így a sér­tet­tek­nek hát­rál­ni­uk kel­lett, kezü­ket az autó­nak támaszt­va pró­bál­ták las­sí­ta­ni azt. Végül pár méter meg­té­te­le után a vád­lott is meg­állt, és meg­vár­ta az intéz­ke­dő rendőröket.

A cse­lek­mény során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de a vád­lott maga­tar­tá­sa miatt a sér­tet­tek testi épsé­ge köz­vet­len veszély­be került.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet köz­úti veszé­lyez­te­tés elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vele szem­ben akár három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a járművezetéstől.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A ben­zin­kú­ti fel­vé­te­len lát­ha­tó, ahogy a ter­helt elin­dul, annak elle­né­re, hogy előt­te áll­nak a sér­tet­tek. A fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1339806096723732