Főoldal » Hírek » El akarta ütni a sértettet - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Bics­kén a sér­tett meg­ölés­sel való fenye­ge­té­se után itta­san, gép­ko­csi­val akar­ta elüt­ni a férfit.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2020. júli­us 12-én nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott, majd a szin­tén a tele­pü­lé­sen lakó fér­fi­val össze­szó­lal­ko­zott, mivel a férfi által érté­ke­sí­te­ni szán­dé­ko­zott motor­ke­rék­párt a vevő nagy zaj- és por­kel­tés­sel pró­bál­ta ki. A vád­lott a motort kipró­bá­ló fér­fit meg­ölés­sel fenye­get­te meg. A ter­helt ezt köve­tő­en erő­sen itta­san a gép­ko­csi­já­ba ült, nagy sebes­ség­gel elin­dult a sér­tett felé, aki az út szé­lé­re húzó­dott és a motor­ke­rék­pár mel­lett vára­ko­zott. A vád­lott ekkor a jár­mű­vet mint­egy 50-60 km/h körü­li sebes­ség­gel a sér­tett felé kor­má­nyoz­ta, aki elug­rott a gép­ko­csi elől, majd 30-35 km/h sebes­ség­gel a motor­ke­rék­pár­nak ütkö­zött, azt a jármű maga alá gyűr­te . A vád­lott ezt köve­tő­en a fér­fit meg­ütöt­te, foj­to­gat­ta, majd a sér­tett­nek sike­rült elmenekülni. 

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, a motor­ke­rék­pár­ban pedig 100.000 forin­tos ron­gá­lá­si kár keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló ter­helt­tel szem­ben annak fenn­tar­tá­sát, bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, illet­ve az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi elkob­zá­sát indítványozta.