Főoldal » Archív » El akarták lopni a gázcsövet, végül ők maguk hívtak rendőrt – vádemelés

A két férfi az egyi­kük mun­ka­he­lyén levág­ta a gáz­csö­vet, az oko­zott köz­ve­szély miatt maguk érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, két 36 éves férfi 2017. május 30-án a kora dél­utá­ni órák­ban meg­je­len­tek a IV. kerü­let, Sch­wei­del utcá­ban talál­ha­tó üzem­csar­nok­ban, ahol egyi­kük kar­ban­tar­tó­ként dol­go­zott, azzal a cél­lal, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el.

A vád­lot­tak a csar­nok­ból fém csö­ve­ket, vala­mint szög­va­sa­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, majd meg­kí­sé­rel­ték ellop­ni a gáz­óra előt­ti gáz­csat­la­ko­zó veze­té­két. A veze­té­ket egy flex segít­sé­gé­vel átvág­ták, mely­nek hatá­sá­ra éghe­tő gáz kez­dett szi­vá­rog­ni a cső­ből. A két férfi ekkor az elvá­gott gáz­csö­vet bete­ker­te egy szi­ge­te­lő­sza­lag­gal, ezzel a továb­bi gáz­szi­vár­gást meg­aka­dá­lyoz­ták, majd érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A ter­hel­tek a gáz­ve­ze­ték meg­ron­gá­lá­sá­val rob­ba­nás­ve­szélyt és több mint száz­ezer forint kárt okoztak.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két férfi ellen köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel a cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény ket­tő­től tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.