Főoldal » Archív » Elállta a járdát, az ezt szóvá tevő gyalogost ellökte, aki belehalt sérüléseibe – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki úgy lökte el a sza­bály­ta­lan maga­tar­tá­sát szóvá tevő sér­tet­tet, hogy az halá­los kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy hat­van­öt éves férfi 2018. júli­us 10-én, dél­előtt, XVIII. kerületi,egyik par­ko­ló­já­ban úgy állt le gép­ko­csi­já­val a jár­dán, hogy a jármű és annak kinyi­tott ajta­ja aka­dá­lyoz­ta a gya­lo­go­sok hala­dá­sát. Ezt egy házas­pár szóvá tette, és a házas­pár férfi tagja be akar­ta csuk­ni a gép­ko­csi ajta­ját. Erre a vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd kiszállt a gép­jár­mű­ből, és két­szer meg­lök­te a másik fér­fit. A löké­sek miatt a sér­tett elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, és tom­pí­tás nél­kül hanyatt esett, ami­nek követ­kez­té­ben a feje nagy erő­vel az asz­falt­hoz csa­pó­dott. Egy, a cse­lek­ményt ész­le­lő járó­ke­lő érte­sí­tet­te a köz­pon­ti segély­hí­vót, illet­ve miu­tán a tele­font átad­ta részé­re, a vád­lott is beszélt a men­tők­kel. A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és ellát­ták, azon­ban a férfi a dél­utá­ni órák­ban elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lést indítványoz.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ismé­tel­ten fel­hív­ja a figyel­met, hogy az egy­sze­ri indu­la­ti, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek, úgy, mint egy másik ember ellö­ké­se, könnyen vezet­het­nek tragédiához.