Főoldal » Hírek » Elaludt a sínek között - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­ge miatt ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki Báta­szék kül­te­rü­le­tén, a nyílt vas­úti sín­pá­lyán a sínek közé feküdt és elaludt.

Az ittas férfi 2023. júni­us 11-én dél­ben Báta­szék kül­te­rü­le­tén feküdt a két vas­úti sín­pár közé és ott elaludt. Ugyan­eb­ben az idő­ben Hidas-Bonyhád felől Báta­szék irá­nyá­ba egy vonat­sze­rel­vény köz­le­ke­dett 71 km/óra sebes­ség­gel, melyen a vonat­ve­ze­tőn és a jegy­vizs­gá­lón kívül 7 utas tar­tóz­ko­dott. A sínek között alvó fér­fi­hez köze­lít­ve a vonat veze­tő­je őt egy sötét folt­ként ész­lel­te, ezért a sze­rel­vény sebes­sé­gét 60 km/ órára las­sí­tot­ta, majd ami­kor már látta, hogy egy ember fek­szik a sínek között, gyors féke­zett, és dudált.

A férfi a vonat hang­jel­zé­sé­re fel­éb­redt, meg­lát­ta a köze­le­dő vona­tot, ezért fel­állt és elhagy­ta a sín­pá­lya terü­le­tét, majd a vas­úti töl­tés mel­let­ti füves-bokros terü­let­re zuhant, és könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ azon sza­bá­lyát, mely sze­rint a gya­lo­gos­nak tilos – a kiépí­tett átke­lő­he­lyen kívül – vas­úti pályán átha­lad­ni, tar­tóz­kod­ni. Maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők biz­ton­sá­gát, a vonat­sze­rel­vény veze­tő­jé­nek, illet­ve a vona­ton tar­tóz­ko­dó jegy­vizs­gá­ló és az uta­sok éle­tét, testi épsé­gét.

A Járá­si ügyész­ség a fér­fit egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság pedig az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - jog­erő­sen - 200 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által kiadott fotók és köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-elaludt-a-sineken