Főoldal » Hírek » Elaludt a sofőr, halálra gázolt egy gyalogost Rudabányán - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy  férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. feb­ru­ár ele­jén, a kora reg­ge­li órák­ban, Ruda­bá­nya bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett személygépkocsival.

Menet köz­ben fáradt­sá­ga miatt elaludt a volán­nál, és a jár­mű­vel leha­ladt az úttest­ről, az utca menet­irány sze­rin­ti bal olda­lán egy vas­kor­lát­nak ütkö­zött. Ezt ész­lel­te, de már elve­szí­tet­te az ural­mát a gép­jár­mű felett, így azzal egy víz­el­ve­ze­tő árok­ban haladt tovább, majd neki­üt­kö­zött a gya­lo­gos jár­dán kiépí­tett lép­cső­nek, illet­ve annak vas­kor­lát­já­nak. Innen sod­ró­dott tovább az autó­busz­meg­ál­ló­ba, ahol elütöt­te az ott vára­ko­zó sértettet.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett nő a jármű alá kerül­ve az úttest­re esett, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.