Főoldal » Hírek » Elaludt vezetés közben -vádemelés halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elaludt a jármű veze­té­se közben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. októ­ber 14-én haj­nal­ban Nyer­ge­súj­fa­lu lakott terü­le­tén belül a Kos­suth Lajos utcá­ban sze­mély­gép­ko­csit veze­tett, a hátsó ülé­sen két utast szál­lí­tott, akik a jármű biz­ton­sá­gi övét nem használták.

A sofőr a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb 60 km/óra helyett 85-95 km/óra sebes­ség­gel haladt, a jár­mű­ve­ze­tés köz­ben elaludt, ezért a jármű felet­ti ural­mat elvesz­tet­te. Emi­att a férfi a jár­mű­vel elhagy­ta a for­gal­mi sávot, előbb egy tere­lő­szi­get­nek, majd az úttes­tet elhagy­va a beton­ból készült vil­lany­osz­lop­nak ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a tar­tó­osz­lop kidőlt, a jármű két utasa olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy kór­há­zi keze­lés köz­ben elhuny­tak. A sofőr a bal­eset követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló kopo­nya­zú­zó­dást szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re és hosszabb időre jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.