Főoldal » Hírek » „Elcserélte” kerékpárját egy jobbra - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a férfi ellen, aki a vád sze­rint a bicik­li­tá­ro­ló­nál hagy­ta régi kerék­pár­ját és egy drá­gáb­bal távozott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a ter­helt Győr­ben 2019 máju­sá­ban az esti órák­ban egy nyil­vá­nos kerék­pár­tá­ro­ló­hoz tekert kerék­pár­já­val, majd pár perc után egy 200 000,- Ft érté­kű kerék­pár­ról letör­te a zárat és azzal távozott.

Ezt meg­elő­ző­en a vád­lott 2018 novem­be­ré­ben egy sze­mély­au­tót tört fel, ami­ből 140 000,- Ft érték­ben tele­fo­no­kat, fedél­ze­ti kame­rát lopott el.

2019 máju­sá­ban a vád­lott nem csak kerék­párt, hanem autót is lopott. A ter­helt isme­ret­len módon meg­sze­rez­te egy 1.200 000,- Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csi kul­csa­it, elvit­te a jár­mű­vet, amit meg­kí­sé­relt elad­ni Szlo­vá­ki­á­ban. A jár­mű­vet végül a szlo­vák rend­őr­ség tag­jai sze­rez­tek vissza, így ebben az eset­ben az oko­zott kár megtérült.

2019 novem­be­ré­ben az elkö­ve­tő egy 35 000,- érté­kű, lezárt kerék­párt lopott el szin­tén Győr­ből, azon­ban a kár végül ebben az eset­ben is meg­té­rült a bicik­li visszaszerzésével.

Szin­tén 2019 novem­be­ré­ben a vád­lott egy áru­ház­lánc öt győri áru­há­zá­ból is lopott leg­alább 75 000,- Ft érték­ben élelmiszert.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen az ügyész­ség több rend­be­li minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat, vele szem­ben - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A bűn­cse­lek­mény­ről  biz­ton­sá­gi kame­rás fel­vé­tel készült.