Főoldal » Hírek » Eldurvult a rossz szomszédi viszony – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kert­szom­széd­ját pró­bál­ta megölni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és szom­széd­ja között bir­tok­vi­ta miatt hara­gos volt a viszony. 2019 máju­sá­ban a sér­tett meg­je­lent a tel­kén egy isme­rő­sé­vel, hogy ott kerti mun­kát végez­ze­nek. A sér­tett nő az ingat­la­non lévő faház­ba ment, míg isme­rő­se a telek távo­lab­bi részén kez­dett füvet nyírni.

Az elkö­ve­tő ész­re­vet­te a sér­tett érke­zé­sét, és átmá­szott az ingat­lan­ja­ik közöt­ti kerí­té­sen. Ezután kihasz­nál­va, hogy a másik sze­mély távo­labb kez­dett mun­kál­kod­ni, bement a sér­tett után a faház­ba, majd két alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te. Ezt köve­tő­en lenyom­ta a nőt a föld­re és az ott talált méte­res szer­szám­nyél­lel is két ízben nagy erő­vel fejbe vágta. Ezután a szer­szám­nye­let elen­ged­ve az elkö­ve­tő a könyök­haj­la­tá­ba fogta a nő nya­kát, fel­ál­lí­tot­ta a föld­ről és foj­to­gat­ni kezd­te. Az ennek hatá­sá­ra ismét a föld­re rogyó sér­tet­tet azután bor­dá­i­nál meg­rúg­ta és meg­ütöt­te, majd tovább foly­tat­ta a foj­to­ga­tá­sát, amíg a nő elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezt látva a férfi abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást és az ingat­lan­ról elmenekült.

Az éppen esz­mé­le­té­re térő sér­tett­re a telek túlsó olda­lá­ról vissza­té­rő isme­rő­se talált rá.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös arc­csont­tö­rést, fején több zúzó­dást és bor­da­tö­ré­se­ket is elszen­ve­dett. Kizá­ró­lag a vélet­le­nen múlott, hogy az elkö­ve­tő táma­dá­sa nem járt súlyo­sabb, akár a sér­tett halá­lá­val bekö­vet­ke­ző eredménnyel.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.