Főoldal » Archív » Elektromos kerékpárral ütközött - halálos közúti baleset okozásáért felel

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 62 éves bajai nővel szem­ben, aki 2017. decem­ber 6-án Baja lakó-pihenő öve­ze­té­ben nem adott elsőbb­sé­get a védett kerék­pár­úton elekt­ro­mos kerék­pár­ral sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett­nek, aki később a kór­ház­ban meghalt.

A vád­lott 2017. decem­ber 6-án, a reg­ge­li órák­ban sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Baja lakó-pihenő öve­ze­té­ben, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, mint­egy 28-32 km/h sebes­ség­gel. Az úttest­tel pár­hu­za­mo­san kiala­kí­tott gyalog- és kerék­pár­út keresz­te­ző­dé­sé­hez érve azon­ban a kihe­lye­zett „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a kerék­pár­úton elekt­ro­mos bicik­li­vel köze­le­dő sér­tett­nek. A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­já­val neki­üt­kö­zött az elekt­ro­mos kerék­pár első részé­nek, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a jár­mű­vé­vel az úttest­re esett.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy 2017. decem­ber 10-én a kór­ház­ban elhunyt.

A vád­lott a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ért fenn­ál­ló fele­lős­sé­gét elismerte.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.