Főoldal » Hírek » Elektromos rollerest gázolt halálra egy busz Budapesten - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A turis­ta­busz és az elekt­ro­mos rol­ler­rel köz­le­ke­dő távol-keleti férfi is pár­hu­za­mo­san haladt egy­más­sal a Fehér­vá­ri úton. A busz sofőr­je a kerék­pár­sáv for­gal­má­nak ellen­őr­zé­sét, ezál­tal az elsőbb­ség­adást elmu­laszt­va, az egyik keresz­te­ző­dés­nél jobb­ra kanya­ro­dott, a kerék­pár­sáv­ban egye­ne­sen hala­dó rol­le­res pedig már nem tudott meg­áll­ni, és a jármű alá csú­szott.

A vád­irat sze­rint a 46 éves busz­so­főr 2020. októ­ber 11-én, dél­előtt, a XI. kerü­let, Fehér­vá­ri úton a bel­vá­ros felé haladt. Ugyan­eb­ben az irány­ban, a busszal pár­hu­za­mo­san, a kerék­pár­úton köz­le­ke­dett elekt­ro­mos rol­ler­rel a sér­tett.

A busz­so­főr a külső for­gal­mi sáv­ból a Hausz­mann Ala­jos utcá­ba kívánt kanya­rod­ni, és elő­ször jobb­ra irány­jel­zett. A keresz­te­ző­dés­nél lévő lámpa zöld jel­zé­sé­nél a sofőr elin­dult, és mivel - az autó­busz mére­tei miatt - a külső sáv­ból nem tudott beka­nya­rod­ni, ezért ezután balra irány­jel­zett, hogy a belső for­gal­mi sávba áttér­ve, onnan nagy ívben, jobb­ra kanya­rod­has­son.

Ugyan­ek­kor érke­zett a keresz­te­ző­dés­hez az autó­busz mögött halad­va, elekt­ro­mos rol­ler­rel a sér­tett, akit a busz­so­főr a külső vissza­pil­lan­tó tükör­be tekint­ve ész­lel­he­tett volna. A vád­lott azon­ban a kerék­pár­sáv for­gal­má­nak ellen­őr­zé­sét elmu­lasz­tot­ta, csak a kanya­ro­dá­si irány­ban lévő gyalogos-átkelőhelyre kon­cent­rált, ezért a kanya­ro­dás meg­kez­dé­se­kor az addig­ra már az autó­busz hátsó kere­ke vona­lá­ban hala­dó rol­le­rest nem ész­lel­te, részé­re az elsőbb­ség­adást elmu­lasz­tot­ta.

A sér­tett­nek a bal­eset elhá­rí­tás­ra nem volt lehe­tő­sé­ge. A rol­lert jobb­ra dönt­ve meg­pró­bált arról leug­ra­ni, azon­ban a kanya­ro­dó busz 12 km/h sebes­ség­gel a 16-17 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sér­tett­nek ütkö­zött, aki ennek hatá­sá­ra a busz alá csú­szott. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 46 éves sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban.

A busz bal­ese­tet meg­elő­ző irány­jel­zé­sei és hely­ze­te a fotó­kon lát­ha­tó.