Főoldal » Archív » Éles lőfegyverrel támadt két kisdiákra egy vagyonőr Lőrinciben

A város egyik utcá­ján, fényes nap­pal, pisz­tollyal kény­sze­rí­tett két – az isko­lá­ból haza­fe­lé tartó – diá­kot egy részeg vagyon­őr arra, hogy a föld­re feküd­je­nek, majd fegy­ver­rel a kezé­ben hazá­ig kísér­te őket. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt.

 A 63 éves vád­lott vagyon­őr­ként dol­go­zott egy lakó­he­lyé­hez közel fekvő köz­ség vas­te­le­pén, ahol jel­lem­ző­en éjsza­ka volt szol­gá­lat­ban. Így tör­tént ez idén feb­ru­ár 5-re vir­ra­dó­an is, ami­kor a mun­ka­idő lejár­ta után a férfi haza indult, de út köz­ben betért egy ital­bolt­ba, ahon­nan dél körül erő­sen ittas álla­pot­ban távo­zott. Zse­bé­ben egy 38-as kali­be­rű, ötlö­ve­tű, töl­tött for­gó­pisz­toly tar­tott magá­nál, enge­dély nélkül.

 Kerék­pár­já­val Lőrin­ci­ben a Május 1. utcá­ban haladt, ahol beért két gya­log­ló nyol­ca­dik osz­tá­lyos fiút, aki­ket meg­elő­zött, meg­ál­lí­tott, majd fel­szó­lí­tott, hogy iga­zol­ják magu­kat. A meg­szep­pent gyer­me­kek azzal véde­kez­tek, hogy nincs náluk iga­zol­vány, mire a vád­lott meg­pa­ran­csol­ta, hogy feküd­je­nek az úttest­re, de mivel azok csu­pán letér­del­tek a porba, elő­rán­tot­ta a fegy­ve­rét és annak csö­vét rájuk irá­nyoz­va kény­sze­rí­tet­te őket, hogy hasal­ja­nak le. Miu­tán ez meg­tör­tént, a férfi közöl­te, hogy hívni fogja a rend­őr­sé­get, sőt azt is mond­ta, hogy agyon­lö­vi a fiú­kat, ha nem enge­del­mes­ked­nek neki, majd sza­va­i­nak nyo­ma­té­kot adva egy ízben a leve­gő­be lőtt. A rémült sér­tet­tek ennek hatá­sá­ra moz­du­lat­la­nul feküd­tek a föl­dön, amíg a vagyon­őr per­ce­ken át a tele­fon­ját keres­te, de nem talál­ta, ezért meg­en­ged­te, hogy fel­áll­ja­nak. Végül a vád­lott úgy dön­tött, hazá­ig kísé­ri áldo­za­ta­it. Ennek meg­fe­le­lő­en elin­dul­tak az utcán úgy, hogy a gye­re­kek a férfi előtt halad­tak, miköz­ben az mind­vé­gig rájuk tar­tot­ta a fegy­ve­rét, azt a paran­csot adva nekik, hogy tart­sa­nak egy­más között 5 méter távol­sá­got, külön­ben lelö­vi őket. A sér­tet­tek egyi­ké­nek laká­sá­hoz érve az addig arro­gáns elkö­ve­tő – ami­kor szem­be talál­ko­zott a fiú szü­le­i­vel - bocsá­na­tot kért a visel­ke­dé­sé­ért, zseb­re tette a pisz­tolyt és hazament.

 A ház­ku­ta­tás alkal­má­val a rend­őr­ség a vád­lott laká­sán egy másik, hat­lö­ve­tű for­gó­tá­ras marok­lő­fegy­vert, továb­bá külön­bö­ző lősze­re­ket is talált, melyek tar­tá­sá­ra a fér­fi­nak szin­tén nem volt engedélye.

 A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.