Főoldal » Hírek » Élet elleni bűncselekmény miatt őrizetben a magukat „Magyarok Felelős Nemzeti Kormány”-ának nevező csoportosulás vezetői

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség  ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely ügy­ben ma bűn­ügyi akci­ót tar­tott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben több hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, ame­lyek során moto­zá­so­kat, kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat foga­na­to­sí­tott, továb­bá több sze­mélyt érin­tő­en intéz­ke­dett a gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő fele­lős­ség­re vonás­ra.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021. szep­tem­ber 11-én egy Fejér megyei köz­ség­ben tör­tént talál­ko­zó­juk során – amely­ről egy fel­vé­tel fel­ke­rült egy video­meg­osz­tó csa­tor­ná­ra is – a cso­port veze­tői ember­ölé­sek elkö­ve­té­sé­re hív­ták fel a cso­port tag­ja­it azzal, „hogy ha ölnek, ölje­nek szé­pen”.

A radi­ká­lis poli­ti­kai néze­te­ket valló cso­por­to­su­lás tag­ja­i­val veze­tő­jük közöl­te, hogy „hadi­ál­la­pot van”, és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás tag­ja­i­ra – így külö­nö­sen az un. devi­za­hi­te­les perek kap­csán eljá­ró bírák­ra és csa­lád­juk­ra – „ az én íté­le­tem halál”.

Ezt köve­tő­en a „Magya­rok Fele­lős Nem­ze­ti Kor­má­nyá­nak Bíró­sá­ga” nevé­ben egy másik veze­tő szó­lalt fel, aki halá­los íté­le­te­ket hir­de­tett álta­la név sze­rint meg­je­lölt álla­mi veze­tők­re, kor­mány­pár­ti és ellen­zé­ki veze­tő poli­ti­ku­sok­ra, továb­bá köz­éle­ti sze­rep­lők­re.

A magát bíró­nak neve­ző férfi – akit koráb­ban Molo­tov kok­tél­lal elkö­ve­tett ron­gá­lás miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­tek – fel­szó­lí­tot­ta „a vég­re­haj­tó tes­tü­le­tet az íté­let vég­re­haj­tá­sá­ra”, azzal, hogy mivel az jog­sze­rű, nem való­sít meg bűn­cse­lek­ményt.  A cso­por­to­su­lás másik veze­tő­je arra uta­sí­tot­ta a tago­kat, hogy ne szer­ve­zet­ten, hanem egye­sé­vel ölje­nek.

 Az ember­ölé­sek vég­re­haj­tá­sá­ra töb­ben jelent­kez­tek.

A jelen­leg is folya­mat­ban lévő bűn­ügyi akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség egyen­ru­hás állo­má­nya és a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda, vala­mint a Bara­nya Megyei Rendőr- főka­pi­tány­ság köz­re­mű­kö­dött. Az ügyész­ség eddig két elkö­ve­tő őri­ze­tét ren­del­te el, és vizs­gál­ja súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény meg­va­ló­su­lá­sát is.

A videó az elfo­gás­ról készült.