Főoldal » Hírek » Élete végéig fegyházban maradhat – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi kör­fű­résszel támadt édes­ap­já­ra. A bíró­ság az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt fér­fit tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi a Buda­pes­ten élő édes­ap­já­hoz köl­tö­zött. Az elkö­ve­tő kábí­tó­szer fogyasz­tó élet­mód­ja miatt sorra ellop­ta az édes­ap­ja érték­tár­gya­it, mint­egy 200.000 forint összeg­ben, ame­lye­ket eladott. Az elkö­ve­tő konf­lik­tu­sok­tól ter­helt együtt­élés során a nálá­nál eny­hébb fizi­ku­mú édes­ap­já­val szem­ben embe­ri mél­tó­sá­got súlyo­san sértő, meg­alá­zó maga­tar­tást tanú­sí­tott, fel­po­foz­ta, több­ször ököl­lel ütöt­te a fejét. A férfi úgy meg­rúg­ta apja mell­ka­sát, hogy a sér­tett törés­sel járó sérü­lést szenvedett.

A ter­helt 2021. ápri­lis 4-én, az édes­ap­ja enge­dé­lye nél­kül elvit­te az autó­ját, és azzal köz­le­ke­dett. A férfi a lakás­ba vissza­tér­ve leit­ta­so­dott, édes­ap­já­val szó­vál­tás­ba került, őt ököl­lel ütöt­te az arcán, egy fanyél­lel a hátát ütle­gel­te, illet­ve nagy erő­vel meg­rúg­ta, meg­ta­pos­ta. A táma­dó egy elekt­ro­mos kör­fű­résszel a sér­tett hátán 15 cm hosszú­sá­gú sebet vágott, aki ezt a sérü­lést esz­mé­let­len, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban szen­ved­te el. Az elkö­ve­tő bán­tal­ma­zá­sa a sér­tett halá­lá­nak reá­lis lehe­tő­sé­gét hordozta.

A férfi a sér­tett sérü­lé­se­it mobil­te­le­fon­já­val lefo­tóz­ta, és isme­rő­se­i­nek azzal küld­te szét, hogy „meg­öl­tem az apám”. Az egyik cím­zett riasz­tot­ta a rend­őr­sé­get, akik az elkö­ve­tőt a lakás­ban elfog­ták, a sér­tet­tet kór­ház­ba szállíttatták.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fit minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható. 

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­val az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát kezdeményezte.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befejezését.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/korfuresszel-tort-esapja-eletere-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye