Főoldal » Hírek » Élete végéig fegyházban maradhat a rákóczifalvai hármas gyilkossággal vádolt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. A rákó­czi­fal­vai férfit aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a bíróság.

A tény­ál­lás sze­rint a 28 éves férfi Rákó­czi­fal­ván bru­tá­lis módon oltot­ta ki három isme­rő­sé­nek éle­tét oly módon, hogy őket lénye­gé­ben agyon­ver­te.  A férfi tet­té­nek elkö­ve­té­se után az elhunyt sér­tet­tek egyi­ké­nek bakan­csát eltu­laj­do­ní­tot­ta, egy másik áldo­za­tá­nak házá­ból pedig ruha­ne­mű­ket, élel­mi­sze­re­ket és illat­szert is magá­val vitt.

Az ügy­ben az első­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a fér­fit élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és hosszú tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az első­fo­kú íté­let ellen a cse­lek­mé­nye­ket a nyo­mo­zás során kez­det­ben beis­me­rő majd később azok elkö­ve­té­sét taga­dó férfi és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a nem jog­erős íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság a meg­ala­po­zott dön­té­sé­ben helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, a kisza­bott bün­te­tés meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez. Eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa ese­tén ugyan­is nem lát­szik esély arra, hogy a bün­te­tés­sel elér­ni kívánt álta­lá­nos és egye­di pre­ven­ci­ós célok megvalósuljanak.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.