Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Életfogytig tartó fegyházat indítványoz az ügyész a nagyanyját agyonverő bajai férfival szemben- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki Baján halál­ra verte a nagy­any­ját, a holt­tes­tet a pin­cé­ben elás­ta és az idős sér­tett pén­zét ellopta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 25 éves vád­lott már hosszú ideje kábí­tó­sze­re­zett és ita­lo­zott. Emi­att a fér­fit több­ször kezel­ték drog­am­bu­lan­ci­án és pszi­chi­át­ri­án, de ezek nem vezet­tek ered­mény­re, hoz­zá­tar­to­zó­i­val agresszí­ven visel­ke­dett. Elő­for­dult, hogy csa­lád­tag­ja­it, köz­tük az 1940-ben szü­le­tett nagy­any­ját is bántalmazta.

A vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben Baján az édes­any­ját olyan súlyo­san meg­ver­te, hogy a Bajai Járás­bí­ró­ság súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te. Ennek elle­né­re a mun­ka­hely és jöve­de­lem nél­kü­li vád­lot­tat a hoz­zá­tar­to­zói pénz­zel és éle­lem­mel is segítették.

A vád­lott a nagy­szü­lői ház­ban lakott Baján, míg nagy­any­ja, az ügy sér­tett­je a lányá­hoz köl­tö­zött. 2020. janu­ár 8-án reg­gel a vád­lott elment a nagy­any­já­hoz, aki egye­dül volt ott­hon. Dél­után a vád­lott­nak rossz érzé­sei támad­tak, amit nyug­ta­tók­kal és alko­hol­lal pró­bált „csil­la­pí­ta­ni”. Az idős asszony kifo­gá­sol­ta ezt, ezért vitat­koz­ni kezd­tek. Ennek során a vád­lott indu­lat­ba jött és a 79 éves sér­tet­tet több­ször, nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütötte.

A sér­tett az üté­sek­től a szoba pad­ló­já­ra zuhant. A vád­lott még ezután is foly­tat­ta a bru­tá­lis bán­tal­ma­zást: rátér­delt az asszony mell­ka­sá­ra és továb­bi nagy erejű üté­se­ket mért a fejé­re. Ami­kor ész­re­vet­te, hogy a sér­tett meg­halt, egy átlát­szó nej­lon­zsák­ra rakta a holt­tes­tet, a pin­cé­be von­szol­ta, ahol göd­röt ásott és eltemette.

A vád­lott ezután a cse­lek­mé­nye nyo­ma­it meg­pró­bál­ta fel­ta­ka­rí­ta­ni, majd átku­tat­ta a házat. Meg­ta­lál­ta a sér­tett 91.000 forint­ját, amit ello­pott, majd távo­zott az ingat­lan­ból. A vád­lott anyja más­nap vette észre a véres nej­lon­zsá­kot a pince bejá­ra­ta mel­lett, majd a rend­őrök még ezen a napon meg­ta­lál­ták az elásott holt­tes­tet. Az idős sér­tett a gát­lás­ta­lan és külö­nös kegyet­len­ség­gel vég­re­haj­tott bán­tal­ma­zás miatt szá­mos súlyos sérü­lést szen­ve­dett. Halá­lát a sérü­lé­sek miatt kiala­ku­ló légzési-keringési elég­te­len­ség okozta.

A rend­őrök a vád­lot­tat más­nap este a laká­sa köze­lé­ben elfog­ták. A vád­lott lakó­he­lyét átku­tat­ták, ott mari­hu­á­nát talál­tak, ami­ből a férfi koráb­ban fogyasztott.

A sér­tett agyon­ve­ré­se után a vád­lott az anyja pén­zét is ellop­ta, de azt később vissza­ad­ta, így az anyja nem kérte a lopás miatt a megbüntetését.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy az anyja bán­tal­ma­zá­sa miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-a-gyanu-szerint-megolte-a-nagymamajat