Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó fegyházat kér az ügyész a tiszakécskei munkásszállót felgyújtó férfire - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki  a vád sze­rint 2019. októ­ber 14-én éjfél után fel­gyúj­tott egy tisza­kécs­kei mun­kás­szál­lót, hogy meg­öl­je a szál­ló­ban alvó tulajdonost. 

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­től egy tisza­kécs­kei mun­kás­szál­lón lakott. A szál­ló­ban lakott a vád­lott barát­nő­je, de az eme­le­ten, külön lak­rész­ben élt a szál­ló tulaj­do­no­sa is a családjával.

A vád­lott kisebb mun­ká­kat is elvég­zett a tulaj­do­nos részé­re. A beszél­ge­té­se­ik alap­ján azon­ban a vád­lott azt gon­dol­ta, hogy a sér­tett bele akar szól­ni az éle­té­be, ezért meg­ha­ra­gu­dott rá. 2019 októ­be­ré­nek első felé­ben el is hatá­roz­ta, hogy meg­öli a sér­tet­tet úgy, hogy fel­gyújt­ja a szál­lót. A vád­lott ehhez vett két fla­kon köröm­lakk­le­mo­só folya­dé­kot, ami­ről tudta, hogy tűz- és robbanásveszélyes.

2019. októ­ber 13-án este a vád­lott kikí­sér­te a busz­meg­ál­ló­ba a dol­goz­ni indu­ló barát­nő­jét, majd a szál­ló­ban össze­pa­kol­ta a dol­ga­it. Miu­tán a szál­ló­ven­dé­gek elalud­tak, éjfél után az egyik szo­bá­ban az egyik fla­kon köröm­lakk­le­mo­sót az ágyra öntöt­te, végig­fo­lyat­ta a bejá­ra­ti ajtó­ig, majd öngyúj­tó­val meggyújtotta.

A vád­lott a másik fla­kon tar­tal­mát pedig a közös kony­há­ban lévő étkező- és bil­li­árd­asz­tal­ra öntöt­te és meg­gyúj­tot­ta. Azt is tudta, hogy a kony­há­ban van két PB gáz­pa­lack, ami­ket így akart fel­rob­ban­ta­ni. A vád­lott – mielőtt még a köröm­lakk­le­mo­sót szét­ön­töt­te volna – az eme­le­ti folyo­són lévő por­ol­tó készü­lé­ke­ket is elrej­tet­te, hogy meg­ne­he­zít­se a tűz oltását.

Ezután a vád­lott – tudva azt, hogy az eme­le­ti szo­bák­ban a sér­tet­ten kívül több más sze­mély is alszik – elhagy­ta az épü­le­tet a hol­mi­já­val együtt. A szo­bá­ban a tűz elha­ra­pó­zott és átter­jedt más szo­bák tető­szer­ke­ze­té­re, míg a kony­há­ban a tűz elhamvadt.

A tűz áram­ki­ma­ra­dást oko­zott, ami miatt az egyik lakó ész­re­vet­te a tüzet, riasz­tot­ta a többi lakót és neki­kezd­tek az oltás­nak. A tele­fo­non érte­sí­tett tűz­ol­tók pedig gyor­san meg­fé­kez­ték a tűz tova­ter­je­dé­sét. Ha tüzet nem oltot­ták volna el idő­ben, úgy a ter­je­dő lán­gok és füst miatt a szál­ló­ban alvó sze­mé­lyek meg­hal­hat­tak volna, ami­vel a vád­lott is tisz­tá­ban volt. A vád­lot­tat a rend­őrök még aznap őri­zet­be vették.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit a főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.