Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Életfogytig tartó fegyházbüntetés az indítvány a volt élettársát halálra késelő férfival szemben – fotóval – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 35 éves jász­la­dá­nyi fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy kisebb, majd egy nagyobb kés­sel több­ször meg­szúr­ta a koráb­bi élet­tár­sát, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi tavaly nyá­ron sza­ba­dult a leg­utób­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből, és sze­re­tett volna újra együtt élni koráb­bi élet­tár­sá­val. A nő a férfi erő­sza­kos ter­mé­sze­te miatt ezt nem kíván­ta, amit a férfi nem tudott elfo­gad­ni, így kap­cso­la­tuk meg­rom­lott.

A férfi 2022. decem­ber 30-án, este, két­szer is meg­je­lent a nő csa­lá­di házá­nál, de a sér­tett távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, mert félt attól, hogy bán­ta­ni fogja. A férfi inge­rült lett, és azzal fenye­get­te a nőt, hogy az egész csa­lád­ját lemé­szá­rol­ja, majd benyom­ta a kony­há­ba nyíló abla­kot, és bemá­szott a házba. A férfi ököl­lel úgy arcon ütöt­te a nőt, hogy az áldo­zat az ágyra esett. Ezután a férfi egy 7 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel ötször meg­szúr­ta a nőt. A sér­tett a kezé­vel véde­kez­ni pró­bált, és arra kérte a ház­ban tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú gyer­me­ke­it, hogy mene­kül­je­nek el.

A férfi – mivel a koráb­bi szú­rá­sok­tól a nála lévő kés pen­gé­je elhaj­lott – a kony­há­ban magá­hoz vett egy 25 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, ami­vel nya­kon szúr­ta a nőt, aki ezután a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A férfi a sér­tett hely­szín­re érke­ző roko­na­i­nak sem volt haj­lan­dó kinyit­ni az ajtót, kés­sel a kezé­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha bemen­nek a házba, őket is leszúr­ja. Végül a rend­őr­ség betör­te a ház bejá­ra­ti ajta­ját és elfog­ta a táma­dót.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fi­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rás­ra és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az elkö­ve­tés esz­köz­ként hasz­nált kisebb kés­ről.