Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a mórahalmi emberölés elkövetőjével szemben

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a test­vé­rét hátba szúró, majd a házat rágyúj­tó férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a 22 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint az ittas férfi 2020. janu­ár 4-én szó­vál­tás­ba keve­re­dett a test­vé­ré­vel, majd egy kés­sel a neki hát­tal álló 17 éves sér­tet­tet meg­szúr­ta, aki ettől élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az elkö­ve­tő ezután magá­hoz vett egy ben­zi­nes kan­nát, annak tar­tal­mát a ház­ban szét­lo­csol­ta és meg­gyúj­tot­ta. A főépü­let és az egyik mel­lék­épü­let tel­je­sen leégett. A sér­tett a szú­rás és a tűz okoz­ta ful­la­dás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen az éle­tét vesztette.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a külö­nös kegyet­len­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, míg a véde­lem gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés meg­ál­la­pí­tá­sa és a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van, a fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.