Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztés vár a gyermekeit kivégző férfira – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bru­tá­li­san meg­öl­te gyermekeit. 

Az íté­let sze­rint a férfi 2022-ben elvált, a bíró­ság a két kis­ko­rú gyer­me­két az édes­any­já­nál helyez­te el. Emi­att az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy a 16 és a 14 éves lányai részé­re biz­to­sí­tott lát­ha­tá­sa során őket meg­öli. A férfi előre, aljas cél­ból kiter­velt elkép­ze­lé­sé­hez beszer­zett egy bal­tát. Az elkö­ve­tő 2022. május 20-án, este, aszó­di tar­tóz­ko­dá­si helyén - miu­tán a lányai nyu­go­vó­ra tér­tek -  kihasz­nál­va véde­ke­zés­re kép­te­len hely­ze­tü­ket, az ágyuk­ban alvó sér­tet­tek­re a bal­tá­val több­ször, kímé­let­le­nül lesúj­tott. Az áldo­za­tok az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ik­be pár per­cen belül belehaltak.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt tény­le­ges, fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátásból.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen az elkö­ve­tő és védő­je eny­hí­té­sért, hatá­ro­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befe­je­zé­sét. Az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sa ese­tén egy külön eljá­rás­ban 40 év sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­sét köve­tő­en vizs­gál­ják majd felül továb­bi fog­va­tar­tá­sá­nak indokoltságát.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/ket-lanyat-olte-meg-az-apa-bosszubol-rendorsegi-videoval-a-pest-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemnye