Főoldal » Hírek » Életveszélyes cigaretta kérés - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi és isme­rő­se 2021. júni­us ele­jén, Mis­kolc kül­te­rü­le­tén leré­sze­ged­tek, majd ami­kor a barát­ja ciga­ret­ta kérés ürü­gyén vitá­zott egy hely­bé­li lakos­sal, ez a vád­lot­tat fel­há­bo­rí­tot­ta, és a barát­ját ököl­lel ütle­gel­te és több­ször fejbe rúgta. A sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us ele­jén, Mis­kolc kül­te­rü­le­tén egy élel­mi­szer­bolt­nál koráb­bi isme­rő­sé­vel együtt ita­lo­zott. Az esti órák­ra mind­ket­ten leré­sze­ged­tek, és az ivó­cim­bo­ra lakó­há­zá­hoz indul­tak. Útköz­ben össze­ta­lál­koz­tak egy kör­nyék­be­li lakos­sal, aki­től a vád­lott barát­ja ciga­ret­tát kért, erre az volt a válasz, hogy nem tud adni, mivel elekt­ro­mo­sat szív. A vála­szon fel­há­bo­ro­dott a ciga­ret­tát kérő sér­tett, vitat­ko­zott a meg­szó­lí­tott fér­fi­val. Ez viszont a vád­lot­tat fel­há­bo­rí­tot­ta, és barát­ját ököl­lel meg­ütöt­te, vala­mint több­ször fejbe rúgta. A bán­tal­ma­zás olyan bru­tá­lis volt, hogy a meg­szó­lí­tott férfi nem mert beavat­koz­ni, viszont - mivel ismer­te címet - elment a sér­tett laká­sá­hoz, és a csa­lá­dot érte­sí­tet­te. Közö­sen egy furi­kot hoz­tak le, a hely­szí­nen a föl­dön fekve talált sér­tet­tet bele­rak­ták, és haza­tol­ták, majd érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett összes­sé­gük­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, amely­nek követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.