Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Életveszélyes fejsérülést okozott 91 éves áldozatának egy rabló - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett, 42 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly érté­ke­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben egy­más után két idős asszonyt táma­dott meg és bán­tal­ma­zott. Az egyik sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. novem­ber 16-án, dél­után, a XII. kerü­let­ben, a Nor­ma­fa úton sétál­va fel­fi­gyelt a 91 éves asszony­ra, és elha­tá­roz­ta, hogy erő­szak­kal meg­szer­zi az érté­ke­it. A férfi követ­te az asszonyt, majd egy kemény, tompa tárggyal, hátul­ról nagy erő­vel a sér­tett fejé­re ütött, aki esz­mé­le­tét veszít­ve a föld­re zuhant. A vád­lott a föl­dön fekvő áldo­za­tá­tól elvet­te a tás­ká­ját, ami­ben az ira­tai, leg­alább 10.000 forint kész­pén­ze, vala­mint a bank­kár­tyá­ja volt, majd távo­zott. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi az elvett bank­kár­tyá­val az elkö­ve­tés nap­ján, vala­mint más­nap több dohány­bolt­ban és üzlet­ben vásá­rolt össze­sen mint­egy 15.000 forint érték­ben, illet­ve azt több mint 10 alka­lom­mal hasz­nál­ta fel a met­ró­meg­ál­lók jegy­au­to­ma­tá­i­nál menet­je­gyek és bér­le­tek vásár­lá­sá­ra, össze­sen 50.000 forint értékben.

Az elkö­ve­tő a táma­dást köve­tő napon, 2021. novem­ber 17-én, dél­előtt, a háti­zsák­já­ba rej­tett egy 40 cm hosszú fém­ru­dat, majd az Örs vezér tér kör­nyé­ké­re ment azért, hogy egy újabb idős áldo­za­tot rabol­jon ki. A vád­lott kis idő múlva fel­fi­gyelt egy 77 éves asszony­ra, akit hazá­ig köve­tett. A férfi belé­pett a sér­tett után a lép­cső­ház­ba, majd a lift­ben elő­vet­te a fém­ru­dat, és azzal hátul­ról fejbe ütöt­te az asszonyt. A sér­tett az ütés elle­né­re dula­ko­dott a vád­lot­tal és segít­sé­gért kia­bált. A férfi a sér­tett ellen­ál­lá­sa miatt fel­ha­gyott a táma­dás­sal és érté­kek meg­szer­zé­se nél­kül elme­ne­kült. Az asszony a fején repesz­tett seb­zést szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás jel­le­ge és esz­kö­ze alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 42 éves fér­fit - mint több­szö­rös vissza­esőt - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, idős­ko­rú sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve annak kísér­le­té­vel, továb­bá infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/aprolekos-detektivmunka-vezetett-a-rablo-nyomara-0

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.