Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Életveszélyes játék a síneken – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és lopás vét­sé­ge miatt. A fia­tal gyer­mek­ko­rú tár­sa­i­val a vas­úti sín­pár­ra köve­ket pakolt, így a sze­rel­vé­nyek uta­sai éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te a kerék­tár­csák ron­gá­ló­dá­sá­nak, ille­tő­leg rob­ba­ná­sá­nak a lehetősége. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és két gyer­mek­ko­rú társa 2022. már­ci­us máso­dik felé­ben, dél­után egy bor­so­di tele­pü­lé­sek közöt­ti vas­út­vo­na­lon az út átjá­ró­nál leg­alább 3 m hosszan mind­két vas­úti sín­pár­ra a vas­úti töl­tés­ből szár­ma­zó ágya­za­ti köve­ket pakol­tak. A vonal­sza­ka­szon két jár­mű­sze­rel­vény haladt át, az egyik 80 km/h óra, a másik 100 km/h sebességgel.

Sze­mé­lyi sérü­lés­sel és anya­gi kár­ral járó bal­eset nem követ­ke­zett be, ugyan­ak­kor a kövek a kere­kek futó­fe­lü­le­tét káro­sít­hat­ják, repe­dé­sek ala­kul­hat­nak ki, ame­lyek a kerék­tár­csa súlyo­sabb ron­gá­ló­dá­sá­hoz, rob­ba­ná­sá­hoz vezet­het­nek. A fia­tal­ko­rú a cse­lek­mé­nyé­vel a két vas­úti sze­rel­vény­ben utazó sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét veszély­nek tette ki.

A vád­lott 2023. már­ci­us máso­dik felé­ben az éjsza­kai órák­ban egy bor­so­di tele­pü­lés előt­ti útsza­ka­szon köz­te­rü­le­ten leál­lí­tott trak­tor­ból, mint­egy 50.000 forint érté­kű akku­mu­lá­tort lopott el, ame­lyet hul­la­dék­vas­ként értékesített.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.