Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülés lett a testvérek összeszólalkozásából – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki - a vád sze­rint - az itta­san haza­ér­ke­ző test­vé­rét a kabát­já­ból kiszó­ró­dott csik­kek fel­sze­dé­sé­re uta­sí­tot­ta, majd ami­kor a test­vé­re vissza­szólt neki, dühé­ben egy kony­ha­kés­sel megszúrta.

A vád­irat sze­rint a férfi a bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­ba befo­gad­ta az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó test­vé­rét. 2023 feb­ru­ár­já­ban a test­vér nap­köz­ben több­ször is elment a kocs­má­ba és leit­ta­so­dott. Ami­kor a dél­utá­ni órák­ban haza­ér­ke­zett, az elkö­ve­tő éppen húst dara­bolt egy több mint 19 cm pen­gé­jű késsel.

Az elkö­ve­tő szóvá tette, hogy test­vé­re kabát­ja nagyon büdös, leve­tet­te vele, és ami­kor meg­ráz­ta, abból ciga­ret­ta­csik­kek, vala­mint a test­vé­re által tőle ello­pott pénz­ér­mék estek ki. A férfi össze­szed­te az apró­pénzt, majd fel­szó­lí­tot­ta test­vé­rét, hogy taka­rít­sa fel a föld­re esett ciga­ret­ta­csik­ke­ket, és foly­tat­ta a hús dara­bo­lá­sát. A test­vé­re - a csik­kek sze­de­ge­té­se köz­ben -  vissza­szólt az elkö­ve­tő­nek, aki dühé­ben a kés­sel a hasa irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett pró­bált kitér­ni a kés útjá­ból, így a szú­rás a bal mell­kas­fe­lén érte.

A férfi men­tőt hívott test­vé­ré­hez, aki a szú­rás követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A sérü­lés helye és az alkal­ma­zott esz­köz mére­tei alap­ján a vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lés előidézésére.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.