Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérüléssel járt a kerti munka - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a het­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki faki­vá­gás során egy motor­fű­résszel oko­zott balesetet.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban Len­gyel­tó­ti­ban vég­zett kisebb kerti mun­ká­kat hét­vé­gi tel­kü­kön, ahol két isme­rő­se segí­tett neki.

A munka során a férfi lánc­fű­résszel akart kivág­ni egy 15 cm átmé­rő­jű akác­fát, ezért meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy tart­sa a fa tör­zsét. Ezt köve­tő­en a vád­lott elkezd­te fűré­szel­ni a fát, azon­ban a vágat­ból a fűrész kiug­rott és meg­se­be­sí­tet­te mell­ka­sá­nál a segítőt.

A verő­eret is ért, erős vér­zés­sel járó, vágott seb­zést szen­ve­dett fér­fit légi­men­tő­vel szál­lí­tot­ták a kapos­vá­ri kór­ház­ba, ahol a köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tát műtét­tel hárí­tot­ták el.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés­re irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a gon­dat­lan bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő és meg­bá­nó fér­fi­val szemben.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készültek.