Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülést okozott az asszonynak a fiatal férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a húsz éves esz­ter­go­mi fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a férfi 2017. szep­tem­ber 29-én a barát­já­val ita­lo­zott Esz­ter­gom­ban az egyik presszó­ban, és nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott. Dél­után csat­la­ko­zott hoz­zá­juk közös női isme­rő­sük, a későb­bi sér­tett, aki­vel közö­sen ittak tovább, majd késő este mind­hár­man haza­in­dul­tak. Útköz­ben az elkö­ve­tő és az asszony között szó­vál­tás ala­kult ki ami­att, hogy a sér­tett a férfi aka­ra­ta elle­né­re köze­led­ni pró­bált hozzá. A vita során az elkö­ve­tő az utcán három­szor pofon ütöt­te az asszonyt, aki egy­szer vissza­ütött. Emi­att a férfi harag­ra ger­jedt, és több alka­lom­mal, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, mell­ka­sát, hasát, tör­zsét és a hátát.

Az asszony a bán­tal­ma­zást köve­tő­en dol­go­zott, majd napok­kal később a szűn­ni nem akaró fáj­dal­mai miatt az esz­ter­go­mi kór­ház­ban kivizs­gál­ták, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy lép­sé­rü­lést szen­ve­dett, azon­na­li műté­ti ellá­tás­ra szo­rult, a lépét eltávolították.

A sér­tett által elszen­ve­dett lép­sé­rü­lés a has­üreg­ben tör­té­nő heveny elvér­zés lehe­tő­sé­ge miatt köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek tekin­ten­dő, és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban a sér­tett halá­la követ­kez­he­tett volna be.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.