Főoldal » Archív » Életveszélyes szúrásba torkollt az elmaradt névnapi köszöntés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben, aki kés­sel hasba szúr­ta az élet­tár­sát Tatabányán.

A férfi és a nő hosszabb ideje éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban. Mind­ket­ten ita­lo­zó életmódot
foly­tat­tak, gyak­ran vesze­ked­tek, időn­ként tett­le­ges­ség­re is sor került közöttük.

2016. szep­tem­ber 1-jén mind­ket­ten itta­sak vol­tak. Az elkö­ve­tő a kony­há­ban főzött, majd
vesze­ked­ni kezd­tek azon, hogy a férfi előző nap elfe­lej­tet­te fel­kö­szön­te­ni a sér­tet­tet a név­nap­ján. A férfi a vesze­ke­dés miat­ti dühé­ben magá­hoz vett egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú éles kony­ha­kést, és azt egy hir­te­len moz­du­lat­tal, kis erő­vel bele­szúr­ta az asszony hasá­nak jobb oldalába.

A férfi – bár a hely­szí­nen maradt – a bán­tal­ma­zást köve­tő­en nem nyúj­tott segít­sé­get. Az asszony hívta a men­tő­ket, akik őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, és az élet­ve­szé­lyes has­üre­gi sérü­lé­sét ellátták.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék dönt.