Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Életveszélyesen megsebesítette egy szórakozóhely tulajdonosát – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te egy sop­ro­ni szó­ra­ko­zó­hely tulaj­do­no­sát.

A tény­ál­lás sze­rint az ittas férfi 2020. janu­ár 12-én, éjjel, tisz­tá­zat­lan ok miatt egy üveg­po­ha­rat dobott az ita­los­pult­ba, ami az ott dol­go­zó lány feje mel­lett repült el. A másik pul­tos meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, mire a férfi őt ellök­te. Az agresszív táma­dó a nők védel­mé­re siető fér­fi­a­kat is bán­tal­maz­ta, egyi­kü­ket lefe­jel­te, mási­ku­kat fel­lök­te, továb­bá az őt csi­tí­ta­ni pró­bá­ló barát­já­nak is adott két pofont. A szó­ra­ko­zó­hely tulaj­do­no­sa is pró­bál­ta meg­fé­kez­ni, ezért őt ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben hanyatt esett, a fejét a pad­ló­ba ütöt­te és elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. A bán­tal­ma­zás­tól élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A vád­lott koráb­ban már több­ször volt bün­tet­ve sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ve­dett. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ezért jóval súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.