Főoldal » Hírek » Életveszélyesen megsérült a féltékeny férfi miatt – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­sé­ge miatt élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta ismerősét. 

A vád­irat sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű jános­hal­mi férfi  2022. júli­us 1-én férfi isme­rő­sé­vel – az ügy sér­tett­jé­vel – iszo­ga­tott lakó­he­lyén, ahol jelen volt a vád­lott élet­tár­sa is. Az éjsza­ka folya­mán a vád­lott élet­tár­sá­nak kije­len­té­sei alap­ján a sér­tett úgy érez­te, hogy a nő köze­le­dik hozzá, ezért rövid idő­vel a távo­zá­sa után vissza­ment a ház­hoz és beko­po­gott azon az abla­kon ahol a nő aludt, de választ nem kapott. Ezután a férfi egy másik ablak­nál pró­bál­ko­zott, ezt már az elkö­ve­tő hal­lot­ta meg, aki egy rövid beszél­ge­tés ere­jé­ig been­ged­te isme­rő­sét a házba, de aztán a sér­tett távozott.

Más­nap a kora dél­után órák­ban a sér­tett ismét meg­je­lent a ház­nál. A férfi behív­ta isme­rő­sét, majd a kony­há­ban kér­dő­re vonta, hogy előző este miért kez­dett ki az élet­tár­sá­val. A sér­tett közöl­te, hogy nem csi­nált sem­mit, erre a vád­lott arcon ütöt­te. A férfi az ütés­től elesett és beütöt­te a fejét a moso­ga­tó­szek­rény­be, majd a pad­ló­ra zuhant. Ezután az elkö­ve­tő több­ször bele­rú­gott a föl­dön fekvő sértettbe.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.