Főoldal » Archív » Életveszélyt okozó késelésbe torkollt a nyelvismeret hiánya - vádemelés

A vád sze­rint a magyar vád­lott és a mon­gol állam­pol­gár­sá­gú sér­tett között egy közös ita­lo­zás során a nyel­vi nehéz­sé­gek­ből adó­dott fél­re­ér­tés, amely­nek követ­kez­té­ben végül a vád­lott egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te a kül­föl­di férfit.

 A vád­irat sze­rint a 40 éves magyar férfi 2016. szep­tem­ber 30-án az esti órák­ban egy X. kerü­le­ti élel­mi­szer­üz­let előtt ita­lo­zott isme­rő­se­i­vel. A mon­gol állam­pol­gár­sá­gú sér­tett is ebben a bolt­ban vásá­rolt egy üveg vod­kát, majd a bolt előtt csat­la­ko­zott a vád­lot­ti tár­sa­ság­hoz, és közö­sen foly­tat­ták az italozást.

 A vád­lott és a sér­tett az ita­lo­zás köz­ben beszél­get­ni pró­bált, de a nyel­vi nehéz­sé­gek miatt fél­re­ér­tés ala­kult ki közöt­tük, és emi­att szó­vál­tás­ba kerül­tek, majd han­go­san vesze­ked­ni kezd­tek egymással. 

 A vád­lott a vita köz­ben elő­ször egy gázspay-vel lefúj­ta a sér­tet­tet, aki mene­kül­ni kez­dett. A vád­lott ekkor elő­vett egy kést, és azzal a sér­tett után futott, majd ami­kor utol­ér­te őt, több alka­lom­mal meg­szúr­ta a kül­föl­di férfit.

 A sér­tett járó­ke­lők­től kért segít­sé­get, akik érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket és a men­tő­ket, utób­bi­ak a sér­tet­tet a hely­szí­nen ellát­ták, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.