Főoldal » Hírek » Elhagyatott erdőterületen és magtár épületben termesztettek marihuánát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben, akik 2019-ben egy mag­tár­ban, vala­mint egy Tár­kány köze­lé­ben lévő erdő­te­rü­le­ten mari­hu­á­nát termesztettek. 

 A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak 2019-ben egy mag­tár­épü­let­ben, vala­mint egy Tár­kány kül­te­rü­le­tén lévő elha­gya­tott erdő­ré­szen kiala­kí­tott ültet­vé­nyen, érté­ke­sí­tés cél­já­ból mari­hu­á­nát ter­mesz­tet­tek. A növé­nyek­ről a kifej­lő­dé­sü­ket köve­tő­en ága­kat, ágvég­ző­dé­se­ket távo­lí­tot­tak el, ame­lyek egy részét egy pin­ce­ház­ban szá­rí­tot­tak és készí­tet­tek elő az érté­ke­sí­tés­re, a másik részét pedig az egyik vád­lott lakó­he­lyen tartották.

A vád­lot­tak a kábí­tó­szert érté­ke­sí­te­ni nem tud­ták, ugyan­is a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a több, mint 2 kg töme­gű leszü­re­telt, vala­mint a még gon­do­zás alatt álló 174 darab tő mari­hu­á­nát lefog­lal­ta. Az össze­sen lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fi­ak­kal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá a lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el.

Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, tekin­tet­tel arra, hogy a fér­fi­ak­kal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által a bün­te­tő­ügy­ben készí­tett videó, vala­mint fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszert-termesztettek-7.