Főoldal » Archív » Elhagyta az élettársa, ezért haragjában hamisan feljelentette

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis vád bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 52 éves jános­hal­mi fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán az élet­tár­sa elhagy­ta, harag­já­ban az asszonyt hami­san azzal vádol­ta, hogy lányá­val együtt kábí­tó­szert árusít.

Az 52 éves férfi tavaly októ­ber 17-én, este, a 112-es köz­pon­ti segély­hí­vó szá­mon János­hal­má­ról név­te­le­nül hamis tar­tal­mú beje­len­tést tett, amely sze­rint egy hely­be­li ingat­lan­ban kábí­tó­szert árul­nak és fogyasz­ta­nak. A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott által meg­adott címen egy lakat­lan ház áll, majd az utcát végig ellen­őriz­ve, kábí­tó­szer áru­sí­tás­ra és fogyasz­tás­ra utaló nyo­mot nem talál­tak. Ezt köve­tő­en a jár­őrök az egyik jános­hal­mi nyil­vá­nos tele­fon­fül­ke köze­lé­ben iga­zol­tat­ták a vád­lot­tat, aki közöl­te, hogy a név­te­len beje­len­tést ő tette. A férfi ekkor már azt is mond­ta, hogy a koráb­ban meg­adott ingat­lan­ban a volt élet­tár­sa a lányá­val együtt áru­sít­ja és fogyaszt­ja a kábí­tó­szert. A vád­lott később beval­lot­ta, hogy a beje­len­tés nap­ján dél­előtt össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, majd alko­holt ivott, s miu­tán hara­gu­dott az asszony­ra, hamis tar­tal­mú beje­len­tést tett a rendőrségen.

Ezután sem csil­la­po­dott azon­ban a férfi bosszú­vá­gya, mert alig egy hónap­pal később, 2017. novem­ber 19-én, dél­után, ismé­tel­ten hamis tar­tal­mú beje­len­tést tett a köz­pon­ti segély­hí­vó tele­fon­szám­ra, misze­rint a beje­len­tés­ben meg­adott ingat­lan­ban az édes­ap­ja kábí­tó­szer áru­sí­tás­sal kap­cso­lat­ban infor­má­ci­ó­val tud szol­gál­ni. A kiér­ke­ző rend­őrö­ket a vád­lott fogad­ta, aki ismé­tel­ten valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy volt élet­tár­sa János­hal­mán kábí­tó­szert árul. Utóbb a férfi elis­mer­te, hogy ez a beje­len­té­se is valót­lan tar­tal­mú volt, és a volt élet­tár­sát ismét hami­san vádol­ta meg.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség két­rend­be­li hamis vád bűn­tet­té­vel vádol­ja. A három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, egy­sze­rű meg­íté­lé­sű ügy­ben a bün­te­tés célja tár­gya­lás nél­kül is elér­he­tő, ezért az ügyész­ség a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.