Főoldal » Hírek » Elhunytak járadékait vette fel a postai kézbesítő – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Fél éven át közel három­száz­ezer forin­tot sik­kasz­tott egy pos­tás Hajdú-Bihar vár­me­gyé­ben, több bűn­cse­lek­mény miatt emel­tek vádat vele szemben.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő pos­tai kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zott egy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen. Az asszony a kör­ze­té­ben két sze­mély­ről is tudta, hogy elhunyt, de ami­kor szá­muk­ra a halá­luk után is érkez­tek kifi­ze­ten­dő össze­gek, elha­tá­roz­ta, hogy azo­kat meg­szer­zi magá­nak, hoz­zá­tar­tó­zó­ik nevé­ben alá­ír­ja a kifi­ze­té­si bizonylatokat.

A vád­lott 2022 júni­u­sa és decem­be­re között ezzel a mód­szer­rel össze­sen közel 280.000 forin­tot tar­tott meg, az álta­la meg­ha­mi­sí­tott átvé­te­li alá­írá­so­kat tar­tal­ma­zó utal­vá­nyo­kat pedig lead­ta a postán.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során az elkö­ve­tő elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, az oko­zott kárt pedig tel­jes egé­szé­ben megtérítette.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a nőt súlyo­sab­ban minő­sü­lő sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a kéz­be­sí­tői foglalkozástól.