Főoldal » Archív » Elítélés a mosdóban elkövetett szexuális bántalmazás miatt, az ügyészség súlyosításért fellebbez –– VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A vád sze­rint a gyors­ét­ter­mi alkal­ma­zott éjjel a mos­dót hasz­ná­ló nőt sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta; az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és más, nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ta. A bíró­ság a vád­lot­tat első fokon öt év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re és hat év kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Az ügyész­ség a bün­te­té­sek jelen­tős súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy húsz­éves, kül­föl­di állam­pol­gár férfi, az V. kerü­let­ben dol­go­zott egy gyors­ét­te­rem­ben. 2018. szep­tem­ber 9-én, haj­na­li 2 óra körül egy, a bel­vá­ros­ban szó­ra­ko­zó nő meg­kér­te, enged­je meg a gyors­ét­te­rem mos­dó­já­nak hasz­ná­la­tát. A vád­lott a sze­mély­ze­ti mos­dó­hoz kísér­te a sér­tet­tet, majd az ajtó előtt vára­ko­zott, miköz­ben több­ször meg­pró­bált benyit­ni a helyi­ség­be.  Mikor a nő ki akart jönni, a férfi belé­pett a mos­dó­ba, és annak ajta­ját belül­ről kulcs­ra zárta, a kul­csot pedig kivet­te a zár­ból. A vád­lott ezután közel lépett a sér­tett­hez, és kény­sze­rí­tet­te, hogy csó­kol­ja meg, azt ígér­te, utána kien­ge­di. A kény­szer­hely­zet­ben lévő nő a kérés­nek ele­get tett, azon­ban a vád­lott foly­tat­ta erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét és sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ezután enged­te csak ki. A sér­tett a gyors­ét­te­rem előtt tar­tóz­ko­dó sze­mély­től köl­csön­kért mobil­te­le­fon­ról érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, ame­lyet látva vád­lott a hely­szín­ről elmenekült.

A vád­irat­nak tár­gya volt még két, 2018. júni­u­si, az éjje­li órá­ban a VII. kerü­let­ben egye­dül köz­le­ke­dő nők sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény is. A vád­irat sze­rint a férfi egy­szer a nemi a szer­vét vette elő, a másik alka­lom­mal pedig aka­ra­ta elle­né­re átka­rol­ta és fog­dos­ta a sértettet.

A Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitánysággal, az Inter­pol Magyar Nem­ze­ti Iro­dá­val és az ügyész­ség­gel együtt­mű­köd­ve, euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs útján kerí­tet­ték kézre a férfit.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az egyik, sze­mé­rem­sér­tés miat­ti vád­pont – az átka­ro­lást tar­tal­ma­zó – a tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­re módosult.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat – túl­nyo­mó­részt vád sze­rint, a sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés vádja helyett azon­ban sze­mé­rem­sér­tést meg­ál­la­pít­va az átka­ro­lás­nál – és őt öt év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re és hat év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész rész­ben súlyo­sabb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint a bün­te­té­sek jelen­tős súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je fel­men­tés cél­já­ból jelen­tet­tek be fellebbezést.

A bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tást fenntartotta.

A Rend­őr­ség által az elfo­gás­ról köz­zé­tett videó itt elér­he­tő: https://www.youtube.com/watch?v=7fWSSI1_r-g