Főoldal » Hírek » Elítélték a férfit, aki valótlanul terjesztette, hogy egy nógrádi település az új koronavírus központja

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat tavasszal egy Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, amely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a napok­ban hozott jog­erős dön­tést.

A vád­dal egye­ző íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal férfi 2020. már­ci­us 17-én 18 és 19 óra közöt­ti idő­ben lakó­he­lyén, az asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pén átszer­kesz­tet­te az egyik hír­ügy­nök­ség cik­két annak fej­lé­cét hasz­nál­va, és ebben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy egy kór­há­zi főor­vos sze­rint a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen van a koro­na­ví­rus „epi­cent­ru­ma”, így aki tehe­ti, ne men­jen az utcá­ra. A hami­sí­tott cikk sze­rint egy súlyo­san fer­tő­zött férfi érke­zett a falu­ból a kór­ház­ba, így aki a kör­nye­ze­té­ben volt, az nagy eséllyel meg­fer­tő­ződ­he­tett.

Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en az álhírt tele­fon­já­val továb­bí­tot­ta egy isme­rő­sé­nek, aki az álta­la valós­nak hitt hírt tovább küld­te isme­rő­se­i­nek, a valót­lan infor­má­ció pedig az inter­ne­ten néhány óra alatt elter­jedt.

A lakos­ság­ban ezál­tal kiala­ku­ló ijedt­ség és eset­le­ges pánik meg­elő­zé­se érde­ké­ben a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ré­nek cáfo­ló nyi­lat­ko­za­tot kel­lett kiad­nia a tele­pü­lés közös­sé­gi, illet­ve hiva­ta­los web­ol­da­lán.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­sé­vel fenye­ge­tett, amely fenye­ge­tés – tekin­tet­tel a világ­jár­vány­ra – a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­ta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­rő, azt meg­bá­nó fele­lőt­len fér­fit egy év, vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let jog­erős.