Főoldal » Hírek » Elítélték a rendőröket veszélyeztetve menekülő férfit - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A férfi miu­tán majd­nem elütött egy intéz­ke­dő rend­őrt, elme­ne­kült, majd azért, hogy elke­rül­je az azo­no­sí­tást kocsi­ja rend­szá­mát eltá­vo­lí­tot­ta, és adat van arra is, hogy az autó ele­jét is elkezd­te átfes­te­ni.

A vád sze­rint a 33 éves heve­si férfi 2023. már­ci­us 31-én eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett, majd elme­ne­kült a rend­őrök elől, akik egy köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gés miatt akar­ták meg­ál­lí­ta­ni.

A férfi a meg­ál­lás­ra irá­nyu­ló fény és hang­jel­zé­sek, vala­mint a fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re folya­ma­to­san gyor­sul­va a 3-as számú főúton haladt, majd letért a főút mel­let­ti szer­víz­út­ra, és a bicik­li úton köz­le­ke­dett tovább.

Ezután a férfi autó­já­val a búza­föld­re tért rá, ahol vissza­for­dult a főút­ra, és ott – miköz­ben áttért a menet iránnyal szem­köz­ti for­gal­mi sávba – majd­nem elütöt­te az egyik rend­őrt, akik addig­ra kiszáll­tak a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­ből és a for­gal­mat meg­ál­lít­va, kar­jel­zés­sel uta­sí­tot­ták a fér­fit a meg­ál­lás­ra.

A fér­fit rövid idő eltel­té­vel egy köze­li tele­pü­lés egyik ingat­lan­já­nak udva­rán fog­ták el úgy, hogy addig­ra az autó­ról le volt sze­rel­ve mind­két rend­szám és annak lök­há­rí­tó­ja is más színű volt.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi őri­ze­tét az ügyész­ség elren­del­te, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sét.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az ügyész­ség az elkö­ve­tőt a Füzes­abo­nyi Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta, ahol – vád sze­rint – hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt három év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­ték.

A férfi által elkö­ve­tett egyéb bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Füzes­abo­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat eljá­rást.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-rendorok-elol-autoval-menekulo-ferfi-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fény­ké­pek a gép­ko­csi szem­lé­jén készül­tek.