Főoldal » Archív » Elítélték az időseket országszerte kifosztó vádlottakat

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség koráb­ban bűn­szö­vet­ség­ben és cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két – huszon­négy és negy­ven éves – Buda­pest kör­nyé­kén élő nővel szem­ben, akik­nek az ügyé­ben a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2019. decem­ber 10-én hir­de­tett íté­le­tet.

A vád sze­rint az egy­más­sal jó isme­rő­si viszony­ban lévő vád­lot­tak 2018 júli­u­sa és 2019 janu­ár­ja között tizen­há­rom idős embert fosz­tot­tak ki. Több, mint 4,5 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg őket úgy, hogy egyi­kük vala­mi­lyen valót­lan indok­ra hivat­koz­va lekö­töt­te a sér­tet­tek figyel­mét, míg ezalatt társa átku­tat­ta a laká­su­kat, ahon­nan jel­lem­ző­en ékszert és kész­pénzt vett el.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket szer­ve­zet­ten elkö­ve­tő vád­lot­tak az ország egész terü­le­tén tevé­keny­ked­tek, így Kapos­vár mel­lett – töb­bek között – Sop­ron­ban és Békés­csa­bán is követ­tek el kifosz­tá­so­kat. Azo­no­sí­tá­su­kat az is nehe­zí­tet­te, hogy az egyik elkö­ve­tő több bűn­cse­lek­mény­nél is meg­vál­toz­tat­ta a kül­se­jét, így pót­ha­jat viselt, ille­tő­leg mobil­te­le­fo­non keresz­tül folya­ma­to­san tar­tot­ták a kap­cso­la­tot egy­más­sal.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi állás­pon­tot nagy­részt oszt­va – több rend­be­li minő­sí­tett kifosz­tás bűn­tet­té­ben és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, ezért a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fia­ta­labb – több bűn­cse­lek­mény­ben részt vevő – nőt hat év tíz hónap bör­tön­bün­te­tés­re, hét év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és három év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, és a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből kizár­ta.

Az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben – aki a bűn­cse­lek­mé­nye­ket szin­tén külö­nös vissza­eső­ként követ­te el - a bíró­ság öt év bör­tön­bün­te­tést, hét év köz­ügyek­től eltil­tást és három év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki azzal, hogy egy koráb­bi bün­te­té­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­gát is meg­szün­tet­te.

Az íté­let nem jog­erős, - mert a kisza­bott bün­te­tés tar­ta­ma nem éri el a közép­mér­té­ket - az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, míg a véde­lem fel­men­té­sért fel­leb­be­zett.