Főoldal » Hírek » Elítélték az ukrán embercsempészeket - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két ukrán fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök 2021. decem­ber 21-én, az M86-os számú főúton, Vámos­csa­lád köze­lé­ben értek tet­ten, miköz­ben hat szír állam­pol­gárt szál­lí­tot­tak a magyar-osztrák határ felé.

A vád sze­rint az ukrán elkö­ve­tők a hat szír állam­pol­gárt – akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt – 2021. decem­ber 21-én, Doma­szék köze­lé­ben vet­ték fel az egyik vád­lott tulaj­do­ná­ban álló, magyar rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­ba, és velük a magyar-osztrák határ felé indul­tak. Az autó utas­te­ré­ben öt, a cso­mag­tar­tó­ban pedig egy csem­pé­szett sze­mély utazott.

A vád­lot­tak célja az volt, hogy isme­ret­len meg­bí­zó által ígért anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben a kül­föl­di­ek­nek segít­sé­get nyújt­sa­nak abban, hogy a hatá­ron meg nem enge­dett módon átlép­ve Auszt­ri­á­ba eljussanak.

A gép­ko­csit 2021. decem­ber 21-én, az M86-os főúton, Vámos­csa­lád köze­lé­ben a rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték, és a fér­fi­a­kat a csem­pé­szett szír állam­pol­gá­rok­kal együtt előállították.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­ta­kat, egyi­kü­ket két év hat hónap, mási­ku­kat két év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint öt és négy évre kiuta­sí­tot­ta az ország terü­le­té­ről. A csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­ko­csit a járás­bí­ró­ság elkobozta.

Az íté­let jogerős.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók itt érhe­tők el:  http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ket-ukran-embercsempeszt-fogtak-el-a