Főoldal » Hírek » Elkábította, majd kirabolta ismerősét egy nő - fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki ven­dég­lá­tó­ját az ita­lá­ba kevert szer­rel elká­bí­tot­ta, majd ellop­ta érté­ke­it.

A vád­irat sze­rint a 73 éves férfi egy haj­dú­had­há­zi ingat­la­non él. Lakó­há­zá­nak egyik szo­bá­ját és az ingat­la­non lévő mel­lék­épü­le­tet bérbe adta.

Koráb­ban a fér­fi­val egy szo­bá­ban élt a vád­lott, aki 2018 évben elköl­tö­zött a ház­ból. Ezután a nő külön­fé­le indo­kok­kal gyak­ran meg­je­lent a sér­tett­nél. A férfi házá­ba 2022. júli­us 8-án is elment, élet­tár­sá­val együtt. A sér­tett meg­en­ged­te nekik, hogy több napig nála marad­ja­nak. Néhány nap­pal később, 2022. júli­us 11-én dél­előtt a vád­lott és élet­tár­sa össze­pa­kol­tak és elmen­tek a ház­ból, mert Deb­re­cen­ben talál­tak egy albér­le­tet.

A vád­lott kora dél­után vissza­ment a sér­tett házá­hoz, majd miu­tán a férfi hosszas kopo­gás után been­ged­te, a kony­ha­szek­rény­ből elő­vett két poha­rat és kitöl­töt­te a magá­val hozott sört. A férfi ita­lá­ba azon­ban isme­ret­len ható­anya­gú port kevert azért, hogy elká­bít­sa. A sér­tett elfo­gyasz­tot­ta az italt, ami­től rosszul érez­te magát, majd öntu­dat­lan álla­pot­ba került. Ezt kihasz­nál­ta a nő és ellop­ta a férfi mobil­te­le­fon­ját, ruha­ne­mű­ket és némi kész­pénzt, ami­vel össze­sen több mint 35.000 forint kárt oko­zott. Távo­zá­sa köz­ben a nő még a férfi bér­lő­jé­nek szo­bá­já­ba is bement és onnan is elvitt külön­bö­ző érté­ke­ket, össze­sen 23.000 forint érték­ben. A sér­tet­tek kára nem térült meg.

Ezután az elkö­ve­tő kívül­ről kulcs­ra zárta az ajtót, amit magá­val vitt, majd távo­zott. Este kilenc óra körül érke­zett a ház­hoz a bérelt szoba lakó­ja, de nem tudott bemen­ni az épü­let­be, csak az abla­kon keresz­tül vette észre, hogy a sér­tett moz­du­lat­la­nul fek­szik az ágy­ban, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

Az ügy­ben a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a nőt bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és az oko­zott kár ere­jé­ig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást. A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya sze­rint, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­ról, úgy a járás­bí­ró­ság őt 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A képen a sértett kábító anyagot tartalmazó pohara látható