Főoldal » Hírek » Elkésett a munkahelyéről, majd megverte a főnökét – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az áru­fel­töl­tő­ként dol­go­zó nőt, aki a mun­ka­ide­jé­vel kap­cso­lat­ban kiala­kult vita hevé­ben egy magas­sar­kú cipő­vel támadt az üzletvezető-helyettesre.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó nő 2023 ápri­li­sá­ban egy Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó áru­ház­ban dol­go­zott. A vád­lott az egyik reg­gel öt perc késés­sel jelent meg a mun­ka­he­lyén, és az üzletvezető-helyettes ezt szóvá tette. A felek között vita ala­kult ki, mivel a nő azt állí­tot­ta, hogy koráb­ban egy órá­val töb­bet dol­go­zott, míg főnö­ke sze­rint három órá­val keve­seb­bet.

Ettől a vád­lott tel­je­sen elvesz­tet­te az önural­mát és a polc­ról magá­hoz vett egy magas­sar­kú cipőt, ami­vel ezt köve­tő­en leg­alább hét alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején, aki végül a föld­re esett. A továb­bi üté­sek­től csak az men­tet­te meg, hogy egy másik mun­ka­tár­suk elvá­lasz­tot­ta tőle a dühön­gő elkö­ve­tőt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, illet­ve nyílt seb kelet­ke­zett a fej­bő­rén. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2023. május 31-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 140 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki. A kihir­de­tett íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emel­ke­dett.

Az ese­mé­nye­ket az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te, amely az aláb­bi vide­ón meg­te­kint­he­tő.